Mine foredrag om trivsel

Foredragets nærmere indhold aftales sammen med kunden

Styrk fællesskaberne i samfundet

Borgernes livskvalitet fremmes gennem et aktivt civilsamfund.

Foredraget forklarer, hvordan frivillige kræfter engageres, og borgerne kommer til at føle tilknytning til byer og kommuner.

Foreningslivet styrkes, trivslen sikres på skoler, arbejdspladser og plejehjem.

Foredraget henvender sig også til virksomheder med medarbejdere, der flytter til mindre byer.

Sådan kan du leve det gode liv

Livskvalitet beror på relationer til andre mennesker.

Foredraget viser, hvordan familier holder sammen, bånd til venner og naboer styrkes, og lokalsamfundet sikrer samhørighed på kryds og tværs.

Sammenhængskraft binder mennesker sammen og skaber tillid og gensidig støtte.

Trivsel og glæde på arbejdspladsen

Sammenhængskraft skaber et velfungerende samfund, lykkelige mennesker og økonomiske gevinster. Men også tilfredse ansatte.

Foredraget viser, hvordan man kan fremme den indre motivation og evnen til at samarbejde.

Resultatet er mindre sygefravær og større tilknytning til arbejdspladsen, når følelsen af medejerskab styrkes.

Sådan kan den sociale dimension i ESG integreres på arbejdspladsen.

Udfordringer og løsninger

Mennesket er et socialt væsen, der får identitet og selvværd ved at indgå i forpligtende fællesskaber.

Globalt set har danskerne meget høj tillid og livskvalitet. Men flere og flere mistrives.

Foredraget viser løsninger, der bygger på sammenhængskraft. Det gælder lige fra konkrete initiativer, der kan være til praktisk hjælp i hverdagen, til en større vision om det gode liv.

Flere danskere mistrives

Danskerne mistrives i større omfang end før. De lider af depression, stress, udbrændthed og angst.

Der forskes i årsagerne, bl.a. præstationskrav, et tempofyldt samfund og skærmbrug, men mindst lige så relevant er det opbyggelige perspektiv: Hvad skaber det gode liv?

Det ved vi faktisk allerede meget om fra adskillige nationale og internationale undersøgelser.

Vi ved, at indkomst, uddannelse, velfærdsstat og sundhed har en indflydelse på livskvalitet, men kun til en vis grænse. Det, der er afgørende, er derimod mere uhåndgribelige forhold som normer og værdier, etik, dannelse, dyder og civile, medborgerlige fællesskaber.


Fællesskaber skaber trivsel

 • Sammenhængskraft og civilsamfund: Den lim, der binder borgerne sammen i en tillidskultur, så samarbejde, venskaber, naboskaber og andre bånd lettere opstår mellem mennesker
 • Familien: Betydningen af børn og stabilt ægteskab for livskvalitet, uddannelse, sundhed, økonomi og meget andet
 • Arbejde: Følelsen af, at arbejdet er et kald, opstår, når den indre motivation erstatter systemet af kontrol og ydre incitamenter.
 • Tro: Kristendommens indflydelse på mening i livet, evnen til at klare modgang, følelsen af taknemmelighed og oplevelsen af at være en del af et kirkefællesskab
 • Lokalsamfund: Tryghed og den gensidighed, der vokser frem lokalt, så for eksempel unge hjælpes videre i uddannelse, får praktikpladser og jobs, og som giver ældre et netværk
 • Foreningsliv: Deltagelse i foreninger understøtter samhørigheden, frivillige ildsjæle oplever glæden ved at skabe noget på egen hånd og give dette videre til kommende generationer
 • Patriotisme: Følelsen af loyalitet og solidaritet med landsmænd på tværs af klasser, køn og alder
 • Fællesskabernes indflydelse på dannelse af de positive karaktertræk, der skaber livskvalitet: Personlig ansvarlighed, initiativlyst, pålidelighed, selvtillid, tro på fremtiden.


Jeg er tilknyttet Athenas som foredragsholder og tilbyder:

 • Mulighed for at finde den usynlige styrke i lokalsamfundet, så man kan bruge den til skabe større virkelyst.

 • Forståelse for, hvordan man inspirerer gamle og nye borgere i byen til at samarbejde og deltage i foreninger.

 • Hjælp til at finde sit kald, så man bliver gladere for sit arbejde og bedre til at udføre det.

Opbyg en stærk sammenhængskraft i lokalsamfundet

Aktive lokalsamfund styrker borgernes livskvalitet og tiltrække ressourcestærke tilflyttere. Det sker ved at fremme det gode liv i familier, naboskaber og foreninger.

Lokalsamfund har ofte udfordringer i form af distance mellem forvaltning og politikere. Tilsvarende kan der være problemer med samarbejde mellem dem, der bor i byen, og nye tilflyttere.

Foredraget hjælper med at løse de problemer. Det er vigtigt også af den grund, at der i fremtiden bliver mindre råd til velfærd. Så især de frivillige kræfter må i højere grad tage over.

Ofte er den styrken i civilsamfundet skjult, fordi der ikke er et sprog for den. På den måde går mange ressourcer tabt. Foredraget fortæller succeshistorier om lokalsamfund, der har overvundet forskellige trusler, fordi de har genfundet deres egne kræfter. Borgerne kan nemlig meget mere, end man ofte ved.

Foredraget giver borgere et sprog for deres skjulte styrke og viser, hvordan man kan få ejerskab over sit lokalsamfund, så selvtillid og selvværd kan vokse frem.

Se mere på Athenas

Virksomheder med nye medarbejdere, der bosætter sig i mindre byer.

Mit foredrag henvender sig til medarbejdere, der ønsker at flytte til en mindre by eller allerede er flyttet. Foredraget er især relevant for virksomheder, der tiltrækker mange nye medarbejdere.

Mange går med en tvivl, om de skal flytte. Jeg vil fortælle om, hvorfor det er godt at flytte til en mindre by, og hvad det betyder at bo et sådant sted. Det er et foredrag om opbygning af stærkt civilsamfund, gode naboskaber og et levende foreningsliv. Foredraget handler også om udfordringerne, når man skal bosætte sig et helt andet sted, og når nye tilflyttere møder byens borgere. Foredraget foreslår, hvordan de problemer kan løses.

Det er godt for medarbejderne at integrere sig, men også for virksomheden, fordi den rette bosætningsstrategi kan styrke virksomhedens omdømme, forbedre medarbejderengagementet og styrke samarbejdet med lokalsamfundet.


Kasper Støvrings foredrag henvender sig til kommuner, der vil styrke sammenhængskraften og tiltrække nye borgere, og til ildsjæle, der gerne vil engagere endnu flere i foreningslivet.

Foredragene henvender sig også til og ledere og ansatte, der gerne vil skabe større motivation og trivsel.

Kasper Støvring peger på udfordringer og finder løsninger, så alle trives bedre. Ledetråden er: Man får det godt ved at gøre det gode. Det gode liv handler både om lykke og om moral.

Kasper Støvring fortæller succeshistorier om lokalsamfund, der ved egen hjælp har rejst sig fra forfald, mistillid og fraflytning, og om arbejdspladser, hvor man har genfundet motivationen. Han gør brug af sine egne erfaringer med at engagere sig i lokalsamfundet og finde glæde på arbejdspladsen.

Foredragene er baseret på omfattende forskning, der formidles med et smittende engagement, som også inddrager publikum.

Se mere på Athenas

Find kaldet i dit arbejde og styrk arbejdsglæden

Ser man sit arbejde som et kald, bliver man langt mere glad for sit arbejde og ofte også bedre til at udføre det. Og kollegerne og alle de mennesker, man arbejder for og med, bliver også smittet af glæden ved, at man gør en forskel.

Foredraget henvender sig især til de klassiske kaldsfag som lærere, sygeplejersker, SOSU'er, pædagoger, politibetjente og præster.

Den indre motivation, som kaldet udspringer af, har vanskelige betingelser på et arbejdsmarked, der i høj grad betoner ydre incitamenter, belønning og straf, kontrol og evaluering.

Hvordan skabes der plads til, at arbejdet kan blive et kald? Og hvad kan den enkelte selv gøre? Kasper Støvring giver nogle inspirerende bud på baggrund af hans egne erfaringer som lærer. Han vil desuden fortælle om en række øjenåbnende cases og succeshistorier samt forskning i området.

Se mere på Athenas